Monday, November 25, 2013

SEREMONIA "MUDA O NIA HAHALOK DAY" 29 NOV 2013

 " Muda O Nia Hahalok”- Day
  
Atu hili loron ida ne’ebe sei sai hanesan loron espesial ne’ebe mane sira sei organiza atividades hodi promove no enkoraja mane sira ba muda hahalok hanesan dalan ba hamenus violensia kontra feto. Sei organiza atividade kompetisaun tein ne’ebe sei sai hanesan exemplu publiku katak mane sira bele muda nia hahalok. Exposisaun husi grupo mene sira sei sai hanesan promosaun ba sira nia servisu iha area prevensaun violensia baseia ba jeneru no promosaun igualdade jeneru. Sei habelar mensajen mane hamenus violensia kontra feto ba publiku liu husi konsertu muzika orijinal konaba topiku ne’e ne’ebe kompostu husi grupo mane sira rasik.   


Muda O Nia Hahalok Day sai eventu anual ida ne’ebe grupo mane sira iha nivel suku bele organiza hodi sai hanesan maneira ida ba promove mane sira nia partisipasaun iha servisu prevensaun violensia ba jeneru no mane nia papel ba hamenus violensia kontra feto liu husi maneiras kreativu ho partisipasaun ho komunidade tomak.

MHVF sei servisu ho fokal point no grupu mane sira hodi organiza “Muda O Nia Hahalok” Day iha  nivel suku ne’ebe sei inklui atividades prinsipal 3. Sei enkoraja grupo mane sira ba forma ekipa tein hodi partisipa iha kompetisaun tein ba mane sira. Team juri ne’ebe sei deside ekipa vensidora sei kompostu husi feto sira ne’ebe hela iha area suku ne’ebe refere. Sei produs avental ho mensajen “Muda O Nia Hahalok” Day-Mane Mos Bele ne’ebe membrus ekipa tein sei uza hodi promove loron ida ne’e.

Segunda atividade mak organiza exposisaun ki’ik ida ne’ebe sei hatudu no promove servisu ne’ebe grupo mane sira halo konaba mane nia papel ba hamenus violensia kontra feto. membrus grupo mane sei partisipa iha exposisaun ne’e hodi fahe sira nia esperensia ba membrus komunidade ne’ebe sei vijita exposisaun ne’e.


Terseira atividade sei hamosu oportunidade ba membrus grupo mane hodi explora sira nia sentimentu konaba asuntu mane hamenus violensia kontra feto no utiliza sira nia kreatividade no talentu muzika ba komposta muzika orijinal konaba topiku ne’e ne’ebe depois sira sei fo sai iha publiku liu husi konsertu muzika.   

No comments:

Post a Comment