Monday, November 25, 2013

SEREMONIA "MUDA O NIA HAHALOK DAY" 29 NOV 2013

 " Muda O Nia Hahalok”- Day
  
Atu hili loron ida ne’ebe sei sai hanesan loron espesial ne’ebe mane sira sei organiza atividades hodi promove no enkoraja mane sira ba muda hahalok hanesan dalan ba hamenus violensia kontra feto. Sei organiza atividade kompetisaun tein ne’ebe sei sai hanesan exemplu publiku katak mane sira bele muda nia hahalok. Exposisaun husi grupo mene sira sei sai hanesan promosaun ba sira nia servisu iha area prevensaun violensia baseia ba jeneru no promosaun igualdade jeneru. Sei habelar mensajen mane hamenus violensia kontra feto ba publiku liu husi konsertu muzika orijinal konaba topiku ne’e ne’ebe kompostu husi grupo mane sira rasik.